Słowa kluczowe: Lokalizacja:

Technikum Kolejowe - technikum - Kraków

Dane firmy:
o firmie:
Początki Technikum Kolejowego w Krakowie wiążą się z ul. Basztową 9. Po drugiej wojnie światowej pod tym adresem działało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe Towarzystwa Szkoły Kupieckiej, które w 1949 roku przekształcone zostało w szkołę państwową (publiczną). Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei powołane zostało do życia na przełomie lat 1949/1950. Jego absolwenci podlegali tzw. planowanemu zatrudnieniu. Początkowo w szkole istniały tylko dwa wydziały: finanse w kolejnictwie i statystyka kolejowa. W kolejnych latach dołączyła do nich specjalność: planowanie w transporcie kolejowym.

Pierwszym dyrektorem Technikum Ekonomiczno-Kolejowego był inż. Józef Machejek, który przejmował klasy licealne po dawnym Gimnazjum i organizował szkołę zawodową drugiego stopnia o charakterze kolejowym. W roku szkolnym 1950/1951 szkoła przy ul. Basztowej 9 liczyła 17 oddziałów, a ogólna liczba uczniów wynosiła 650. Mieściły się w niej klasy licealne I i II stopnia, które pozostały po Gimnazjum Handlowym, a także oddziały należące do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w Krakowie. Technikum Ekonomiczno-Kolejowe, działające w latach 1951–1959, było szkołą przygotowującą do pracy w kolejnictwie i do studiów wyższych. Regularnie uruchamiano nowe specjalności: zaopatrzenie materiałowe w kolejnictwie, ruch kolejowy, telekomunikacja kolejowa i ekonomika kolei (lata 1953–1954). Kandydatów po 7-klasowej szkole podstawowej przyjmowano na podstawie egzaminu wstępnego z języka polskiego, matematyki oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Na wydziałach: statystyka kolejowa i finanse w kolejnictwie nauka trwała trzy lata, natomiast na pozostałych – cztery. Uczono przedmiotów ogólnych i zawodowych, szczególną uwagę zwracając na orientację w problematyce administracji kolejowej, arytmetyce gospodarczej, ekonomice transportu kolejowego, organizacji ruchu na kolei; uczniowie nabywali wiedzę z zakresu przepisów bhp i podstawowych zagadnień z dziedziny prawa. Młodzież obowiązkowo uczyła się pisania na maszynie, stenografii, zasad korespondencji i biurowości, sprawozdawczości kolejowej. Prowadzono też zajęcia praktyczne, czyli warsztaty. Egzamin dojrzałości był dla wszystkich uczniów obowiązkowy. Część absolwentów kontynuowała naukę w szkołach wyższych, pozostali byli zatrudnieni jako planiści, statystycy, księgowi, finansiści, ekonomiści, referenci oraz kierownicy wydziałów w PKP.

W roku szkolnym 1959/1960 przemianowano szkołę na Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji. Powstały dwa nowe wydziały: urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego (potem: automatyka urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego) oraz trakcja elektryczna (1960). W tym samym roku szkolnym prowadzono też kursy w Państwowej Szkole Technicznej i Ekonomicznej. W 1956 roku dyr. Józef Machejek powołał Komitet Propagandy Szkoły. Opracowano założenia projektu nowego budynku szkolnego w podkomisjach do spraw: przedmiotów zawodowych, przyrodniczo-matematycznych, humanistycznych, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, zajęć pozalekcyjnych, opieki lekarsko-dentystycznej, pomieszczeń administracji. W 1959 roku Rada Uczniowska wezwała uczniów do zbiórki pieniężnej na fundusz budowy szkoły. Zaangażowały się wszystkie klasy. Sprawa nowego budynku szkoły leżała uczniom i nauczycielom na sercu.

W roku szkolnym 1961/1962 dyrektorem technikum zostaje inż. Tadeusz Leja. Trudna sytuacja lokalowa szkoły przy ul. Basztowej 9 powoduje spadek liczby kandydatów – w szkole działa 18 oddziałów w wymienionych wyżej specjalnościach. W 1967 roku oddano do użytku nowy internat mieszczący się przy ul. Ułanów 5 (poprzedni, zorganizowany już w 1951 roku z myślą o młodzieży spoza Krakowa, mieścił się przy ul. Kurniki 4). W nowym internacie szkoła mogła zapewnić 300 uczniom komfortowe warunki lokalowe, pełne wyżywienie, całkowitą opiekę lekarską. 1 września 1968 roku nastąpiło przekazanie Technikum Kolejowemu zespołu nowych budynków przy ul. Ułanów 3. Była to najlepiej wyposażona i przygotowana do nowoczesnego kształcenia kadr dla kolei szkoła w Polsce (koszt inwestycji wyniósł 36 mln zł, z czego na wyposażenie naukowo-techniczne przeznaczono 12 mln zł.) Nowoczesne pracownie: automatyki zabezpieczenia ruchu kolejowego, teletransmisji i telekomunikacji – nie miały sobie równych w polskim szkolnictwie. Jedno ze skrzydeł budynku przeznaczono na część warsztatową. Znajdowały się tam: stolarnia, kuźnia, spawalnia, ślusarnia. Oddano również do dyspozycji uczniów dwie sale gimnastyczne, świetlicę, aulę ze sceną, bibliotekę oraz gabinety lekarski i dentystyczny.

W następnych latach 1969–1972 uruchomiono w szkole nowe wydziały: sieci i zasilania, urządzenia elektryczne taboru kolejowego oraz maszyn drogowych. Technikum Kolejowe stało się szkoła kształcącą w 9 specjalnościach, w 25 oddziałach, których liczba systematycznie wzrastała, do 32 w roku szkolnym 1973/1974. W tych latach zmieniły się przedmioty ogólne i zawodowe, podbudowę dla technikum stanowiła już 8-klasowa szkoła podstawowa. Nauka w technikum trwała 5 lat, z wyjątkiem specjalności ruch i przewozy kolejowe (4 lata). W trakcie kształcenia zwracano szczególną uwagę na sylwetkę wszechstronnie rozwiniętego pracownika kolei przygotowanego do zawodu nowocześnie i zgodnie z wymaganiami zmieniającego się świata. Proces nauczania praktycznego odbywał się w pracowniach szkolnych i salach przedmiotowych, a także w czasie praktyk zawodowych w jednostkach kolejowych. Organizowano również wycieczki do zakładów pracy, których celem było zrozumienie nowoczesnej organizacji i techniki pracy przez przygotowanie do przyszłej działalności w dużych zorganizowanych zespołach ludzkich.

W dziejach szkoły należy odnotować datę 12 października 1975 roku, kiedy Technikum Kolejowemu nadano sztandar i imię Ludwika Waryńskiego (anulowanie imienia szkoły nastąpiło w grudniu 1990 roku). Poziom nauczania i wychowania w technikum, dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej, systematycznie się podnosił. Wśród znaczących wydarzeń w życiu szkoły wspomnieć należy I Turniej Wiedzy o Kolei, który odbył się w 1978 roku. W burzliwych dla kraju latach 1980–1983 praca w Technikum Kolejowym miała zwyczajny i spokojny przebieg, tzn. odbywały się codzienne zajęcia dydaktyczne, wiele uwagi poświęcono procesowi wychowawczemu, pielęgnowano wypracowane tradycje. W 1981 roku na podstawie umowy między Polską a Libią do krakowskiego TK przybyło 19 uczniów – Libijczyków. Ich obecność w szkole i internacie zapisała się ciekawymi doświadczeniami, np. udziałem w świątecznym koncercie „Kolędy i pastorałki” (ale były też i konflikty, rozstrzygane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej).

Ponieważ dotychczasowy dyrektor szkoły – Tadeusz Leja przeszedł na emeryturę, 1 września 1983 roku stanowisko dyrektora Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w Krakowie objął mgr inż. Andrzej Cichoń. Rozpoczęła się modernizacja szkoły, powstawały nowe pracownie, doposażono już istniejące, zmieniał się wygląd pomieszczeń administracyjnych i korytarzy. Znaczącym wydarzeniem było otwarcie w 1986 roku pracowni mikrokomputerowej, zarejestrowane i wyemitowane na antenie przez TV Kraków. Nowością w kształceniu stało się wprowadzanie przedmiotu: podstawy informatyki, a od roku szkolnego 1992/1993 specjalności: elektronika ogólna. Dyrektor Andrzej Cichoń zorganizował dla nauczycieli i pracowników Technikum Kolejowego kilka wycieczek zagranicznych po Europie. W ramach obchodów 40-lecia szkoły odbyła się wyprawa do Włoch, podczas której uczestnicy spotkali się z Papieżem Janem Pawłem II na prywatnej audiencji. W maju 1992 roku Dyrekcja Generalna PKP ogłosiła konkurs na dyrektora Technikum Kolejowego w Krakowie. Konkurs wygrał dotychczasowy dyrektor Andrzej Cichoń. Jednak od 1 września 1992 roku pełnienie obowiązków dyrektora powierzono inż. Zdzisławowi Kucharskiemu. Przypada na ten czas zmiana wystroju pokoju nauczycielskiego, gabinetów dyrekcyjnych, sekretariatów, księgowości oraz biblioteki szkolnej, początek komputeryzacji zbiorów bibliotecznych. 1 lipca 1994 roku na stanowisko dyrektora szkoły przywrócono mgra inż. Andrzeja Cichonia.

Od roku szkolnego 1994/1995 w obszarze kształcenia wyeksponowano bogatą ofertę językową: oprócz nauki języków niemieckiego i rosyjskiego wprowadzono lekcje języka angielskiego i francuskiego. Pogłębianiu praktycznej znajomości języka niemieckiego służyła wymiana młodzieży z pokrewną szkołą w Berlinie trwająca od roku szkolnego 1996/1997 do 1998/1999. Ukoronowaniem dążeń do stworzenia szkoły na miarę XXI wieku było podłączenie w 1996 roku technikum do sieci Internetu. W 1996 roku powstała strona internetowa szkoły: http//www.tk.krakow.pl. W tym samym czasie, w ramach prac dyplomowych uczniów, wyposażono aulę szkoły w sprzęt audiowizualny.

Do końca 1998 roku Technikum Kolejowe podlegało resortowi Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Po reformie samorządowej, od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym technikum (wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1) jest Gmina Kraków.

W roku szkolnym 1999/2000 uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Technikum Kolejowego. 26 listopada 1999 roku w Bazylice Mariackiej odprawiona została Msza święta w intencji wszystkich absolwentów, uczniów, pracowników szkoły oraz tych, którzy już z tego grona odeszli. Mszy św. przewodniczył ks. Infułat Bronisław Fidelus w zastępstwie Kardynała Franciszka Macharskiego. Msza święta dała początek obchodom jubileuszu 50-lecia szkoły. 15 grudnia 1999 roku sztandar Technikum Kolejowego został odznaczony Złotą Odznaką Miejsc Pamięci Narodowej. W roku jubileuszowym szkoła była gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Nasze Technikum zdobyło wtedy srebrny medal. W styczniu 2000 roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie byli podejmowani na Opłatku przez Kardynała Franciszka Macharskiego. Oprawę muzyczną zapewniła szkolna orkiestra, która od 1998 roku ma swą siedzibę w budynku przy ul. Ułanów 3. 24 listopada 2000 roku uroczystą akademią zakończono obchody złotego jubileuszu szkoły, natomiast 4 grudnia 2000 roku odbyła się promocja jubileuszowej monografii Technikum Kolejowego w Krakowie zatytułowana „Szkoła z charakterem”.

W roku szkolnym 2000/2001 do Technikum dołączyły dwie nowe placówki, tj. Gimnazjum nr 73 i Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych z klasami przysposabiającymi do pracy. 28 września 2001 roku gościliśmy w szkole Pierwszą Damę Rzeczypospolitej – Panią Jolantę Kwaśniewską, przed którą, ze specjalnym programem artystycznym, wystąpiła szkolna orkiestra. Orkiestra koncertowała także w ramach akcji charytatywnych: 18 marca 2002 roku w Filharmonii Krakowskiej zagrała na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie przy ul. Łanowej.

14 i 15 maja 2002 roku w Zespole Szkół nr 1 odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny. 4 lutego 2002 roku pod wspólny dach przy ul. Ułanów 3 została przeniesiona z ul. Półłanki 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP w Krakowie. Tym samym od 1 września 2002 roku w skład Zespołu Szkół weszło osiem placówek: Technikum Kolejowe, Technikum Komunikacyjne Nr 25, Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27, Policealna Szkoła Zawodowa, XXV Liceum Profilowane, Gimnazjum nr 73 i Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych (łącznie 37 oddziałów).

Były momenty, w których nad szkołą zbierały się „czarne chmury”: 10 października 2002 roku PKP S.A. Oddział Nieruchomości – Zakład w Krakowie zamieścił ogłoszenia w prasie o sprzedaży w ramach przetargu prawa wieczystego użytkowania działki i prawa własności budynków i budowli położonych w Krakowie przy ul. Ułanów 3 za cenę wywoławczą 17.886.000,00 zł. Podjęte natychmiast przez dyrektora Andrzeja Cichonia działania interwencyjne w tej sprawie u wicepremiera Marka Pola (Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej) uwieńczone zostały sukcesem: przetarg unieważniono.

W maju 2003 roku odbyła się jubileuszowa 50-ta matura. Znakiem firmowym szkoły stały się tradycyjne imprezy wychowawcze: „Przedstawiamy się”, Pastorałki, „Światło na scenę”, Jesienne i Wiosenne Biegi Przełajowe, Konkurs Nauk Ścisłych, Konkurs Krasomówczy, Święto sportu szkolnego, Opłatek u Kardynała, obsługa pielgrzymek w sanktuarium w Łagiewnikach, Koncert Noworoczny naszej orkiestry, koncerty i festyny charytatywne dla dzieci niepełnosprawnych itp. 14 listopada 2003 roku gościliśmy przy ul. Ułanów 3 delegacje szkół partnerskich w ramach programu „Sokrates Commenius – Time for creativy” – młodzież z Haverlo (Belgia), Lincoln (Anglia) i Bredy (Holandia). 27 lutego 2004 roku podpisany został akt notarialny w sprawie przekazania terenu i majątku szkoły na rzecz Skarbu Państwa od Polskich Kolei Państwowych. 18 marca 2004 roku, w czasie uroczystej akademii, symboliczny klucz szkoły został przekazany przez członka Zarządu PKP S.A. Bogdana Waligórskiego na ręce prof. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa. Szkoła stała się własnością Krakowa.

W roku szkolnym 2003/2004 na ulicach Krakowa, na bilbordach i tramwajach, pojawiły się reklamy naszej szkoły, zachęcające kandydatów do podjęcia nauki w technikum, zasadniczej szkole zawodowej i gimnazjum. 15 września 2004 roku delegacja szkoły na czele z dyrektorem Andrzejem Cichoniem złożyła pierwszą wizytę w Klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Czernej. Był to czas przygotowań do przyjęcia patrona. 26 stycznia 2005 roku Radni Miasta Krakowa podjęli Uchwałę o nadaniu Zespołowi Szkół nr 1 w Krakowie imienia św. Rafała Kalinowskiego. Uroczyste ogłoszenie decyzji radnych miało miejsce 22 listopada 2005 roku w czasie Uroczystości Patronalnych. Biskup Jan Zając poświęcił nowy sztandar szkoły w Kościele Ojców Karmelitów Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej.

29 stycznia 2005 roku miała miejsce ostatnia Studniówka w historii szkoły klas maturalnych 5-letniego Technikum Kolejowego. Z kolei w dniach 26–29 kwietnia 2005 roku odbyły się ostatnie egzaminy zawodowe w Technikum w formie wykonywanych prac dyplomowych. W maju 2005 roku abiturienci przystąpili do ostatniej „starej matury”. W roku szkolnym 2004/2005 szkołę opuścili ostatni absolwenci Technikum Kolejowego.

Od września 2002 roku tradycje "kolejówki" zaczęło przejmować Technikum Komunikacyjne, które kształci obecnie w następujących zawodach: technik telekomunikacji, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik technik logistyk (od 1 września 2005 roku) technik informatyk (2006) oraz technik pojazdów samochodowych (2009). Od 2004 roku wchodzące w skład Zespołu Gimnazjum Nr 73 posiada Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. 21 listopada 2005 roku została podpisana umowa o współpracy ze szkołą węgierską Energettikkai Szakkozepiskola es Kollegium w Paks w ramach programu Leonardo da Vinci „Energia jądrowa i konwencjonalna – za i przeciw”. W maju 2006 roku absolwenci Technikum przystąpili do pierwszej „nowej matury”, natomiast w czerwcu tego samego roku – do pierwszego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nowej formule. 3 listopada 2006 roku, w ramach termomodernizacji szkoły, zakończono remont instalacji centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkól nr 1 i internatu. Szkoła wzbogaciła się także w nowoczesne wyposażenie pracowni telekomunikacyjnej w ramach środków unijnych oraz czterech pracowni informatycznych, z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rok szkolny 2007/2008 upłynął pod znakiem uroczystości karmelitańskich setnej rocznicy śmierci św. Rafała Kalinowskiego. W dniach 17–20 kwietnia 2008 roku odbyła się autokarowa wycieczka do Wilna (Litwa), miejsca narodzin naszego patrona. Od 20 marca do 30 kwietnia 2008 roku uczniowie Technikum Komunikacyjnego, w ramach praktyk zawodowych, przebywali w partnerskiej szkole w Paks (Węgry).

Z końcem roku szkolnego 2010/2011 dotychczasowy dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Cichoń przeszedł na emeryturę. Od 1 września 2011 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie objął mgr Wiesław Mroszczyk, który wygrał konkurs na to stanowisko.

Na przestrzeni ostatnich 60 lat w szkole zatrudnionych było zawsze ok. 100 nauczycieli i 40 osób administracji i obsługi. W historii zaznaczyły się osoby pełniące funkcje wicedyrektorów ds. pedagogicznych: mgr Józefa Korzeniowska (1963–1969), mgr Krystyna Paszkowska (1969–1991), inż. Mieczysław Baryluk (1974–1976), mgr inż. Anna Zakrzewska (1977–1986), mgr Adam Waligóra (1985–1990), mgr Janusz Wydrych (1990–2004), mgr Ewa Lorkowska (1991–2007), mgr Joanna Jarosz (2002–2004 ), mgr inż. Barbara Paszkowska (2004–2009 ), mgr Elżbieta Piechocińska (od roku 1986), mgr inż. Barbara Baran (od roku 2007), mgr Artur Dzigański (w roku szkolnym 2010/2011) i mgr inż. Zbigniew Porada (od roku 2011). Funkcje wicedyrektorów ds. administracyjno-ekonomicznych pełnili kolejno: Stanisław Rabiej (1968–1991), inż. Adam Piękoś (1991–1993 i 1994–1999), Zbigniew Ćwiek (w roku szkolnym 1993/1994) i mgr Ryszard Kępa (1999 – 2009). W roku szkolnym 2009/2010 w wyniku reorganizacji administracji utworzono nowe stanowisko kierownika gospodarczego, które powierzono mgr Ryszardowi Kępie.

29.11.2011 r.
adres:
ul. Ułanów 3
31-450 Kraków
tel:
(12)-411-96-00
fax:
(12)-411-78-25
 
Zobacz także:
 
Ostatnio dodane w kategorii: 

technikum

Technikum nr 29

ul. Ogrodowa 16
00-896 Warszawa
Technikum jest czteroletnią dzienną szkołą zawodową dla absolwentów gimnazjum. Po zakończeniu nauki uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może podejść do egzaminu dojrz ...

TAB

ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
W Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych mieści się Technikum Architektoniczno-Budowlane oraz Szkoła Policealna Nr 22. Szkoła kształci wysokiej jakości techników budownictwa, którzy mog ...

Technikum nr 12

Aleja Jana Pawła II
26/130 Częstochowa
Kierunki kształcenia: > Technik budownictwa > Technik architektury krajobrazu > Technik urządzeń sanitarnych > Technik informatyk > Technik drogownictwa > Technik urządzeń i systemów ...

Zespół szkół licealnych i ekonomicznych nr 1

ul. Stawki 10
00-193 Warszawa
"Wykształcenie jest tym, co pozostaje, gdy wszystko czego się nauczyliśmy zostało zapomniane" Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa tel. 22 831 1 ...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

ul. Astronautów 19
93-533 Łódź
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łodzi rozpoczął działalność 1 sierpnia 1963 roku jako Technikum Ekonomiczne Nr 4. Początkowo siedzibą placówki był gmach Szkoły Podstawowej Nr 4 ...

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica

ul. Struga 16
45-073 Opole
Wszystko zaczyna się już w 1946 roku, w myśl słów Stanisława Staszica: "Uczcież się ludzie (...) Byście swe powinności wypełnić umieli Doskonalicie władze powszechnie rozumu Zbli ...

Technikum nr 1

ul. Drewnowska 171
91-008 Łódź
Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich imienia Władysława Grabskiego znajdujący się na ulicy Drewnowskiej 171 to szkoła z ponad 100-letnią tradycją. Tylko w naszej szkole cz ...

Zespół Szkół Chemicznych

ul. Łukasiewicza 3
85-821 Bydgoszcz
KIERUNKI KSZTAŁCENIA: Technikum Chemiczne Technikum Fototechniczne Technikum Poligraficzne Technikum Ochrony Środowiska Technikum Obsługi Turystycznej

Technikum nr 1

ul. Grunwaldzka 39
87-100 Toruń
Szkoła jako Zespół Szkół Ekonomicznych działa od 1975 roku i mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 39 w Toruniu. Obecnie do szkoły uczęszcza 617 uczniów - 461 dziewcząt i 156 chłopców, a z ...

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
Mamy nadzieję, że nasi absolwenci przyznają Szkole chociaż skromny wkład w swoje sukcesy. Bo też mieli w niej możliwość rozwijania zainteresowań nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale równ ...

Technikum nr 12

ul. Dawida 9-11
50-527 Wrocław
KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: * Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, * Technik eksploatacji portów i terminali, * Technik transportu kolejowego, * Technik Logistyk, * Technik Spedytor.

TTI

ul. Szosa Chełmińska 70
87-100 Toruń
Szkoła zlokalizowana jest w bardzo dobrym punkcie miasta, jest bezpieczna - zamknięta i monitorowana. Nauka odbywa się przed południem w mało licznych klasach. Zapewniamy dodatkowe zajęcia z prz ...

Technikum nr 2

ul. Kaliska 2a
62-300 Września
W skład Technikum nr 2 wchodzą następujące oddziały: - technik weterynarii,, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. ...

Technikum Zawodowe nr 1

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
Technikum Zawodowe nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Kształci w zawodach: - technik organizacji reklamy - technik poligraf - technik agrobiznesu - tec ...

Technikum nr 3

ul. Koszarowa 12
62-300 Września
Technikum nr 3 kształci w zawodzie technik handlowiec oraz technik- kelner. Zajęcia w technikum handlowym odbywają się w pracowni symulacyjnej wyposażonej w sprzęt używany w firmie handlowej: k ...

Technikum Budowlano - Elektryczne

ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz
W technikum budowlanym nauka trwa 4 lata. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowania dokumentacji budowl ...

Technikum nr 3

ul. Długa 5
65-401 Zielona Góra
Technikum jest szkołą czteroletnią. System kształcenia odbywa się w dwóch obszarach: 1. kształcenie ogólne - kończące się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuację nauki w szkoła ...

Technikum Budowy Fortepianów

ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz
Technikum Budowy Fortepianów im.Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu (1 TBF) To jedyna szkoła w Polsce a zarazem jedna z trzech, jakie istnieją w świecie. Pozostałe dwie szkoły mieszczą się w A ...

Technikum nr 5

ul. Botaniczna 58
65-392 Zielona Góra
Szkoła kształci w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik procesów drukowania, technik procesów introli ...

Technikum nr 7

ul. Wąska 13
62-800 Kalisz
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu masz jedyną możliwość kształcić się w popularnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodzie fryzjera na poziomie technikum. Kierunek ten przygotu ...

Technikum nr 2

ul. Staszica 2
65-175 Zielona Góra
Technikum jest szkołą czteroletnią, w której uczniowie w czasie swojej edukacji zdobywają kwalifikacje zawodowe technika oraz realizują program kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcąc ...

Technikum nr 6

ul. Wodna 11-13
62-800 Kalisz
Absolwentom szkół gimnazjalnych proponujemy naukę w zawodach:: - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik hotelarstwa - kelner - technik obsługi turystycznej

Technikum nr 7

ul. Czajkowskiego 49
38-400 Krosno
Nasza placówka posiada sale wykładowe z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, pracownie komputerowe, specjalistyczne pracownie dydaktyczne, bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i multimedialnym ce ...

Technikum nr 4

ul. Częstochowska 99
62-800 Kalisz
Technikum nr 4 im.ks.Józefa Sieradzanaw Kaliszu kształci w następujących zawodach: - technik mechanik-obróbka skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie - technik elektronik - technik ...

Technikum nr 1

ul. Podkarpacka 16
38-400 Krosno
TECHNIKUM NR 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Kandydatom proponujemy wybór jednego ...

Technikum nr 2

ul. Legionów 6
62-800 Kalisz
4-letni cykl nauczania na podbudowie szkoły gimnazjalnej. CELE KSZTAŁCENIA Zapotrzebowanie na zawód ekonomisty wynika ze zmian dokonujących się w naszej gospodarce oraz wejściem w struktury Un ...

Technikum nr 4

ul. Wrocławska 65A
65-218 Zielona Góra
Wszystkie planowane szkoły będą realizowały program rozszerzone nauki języka obcego oraz technologii informacyjnej. Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą oraz uzyskaniem certyfikatu technika. ...

Technikum nr 3

ul. Zamoyskiego 62
22-400 Zamość
W ZSP Nr 3 mieści się Technikum Nr 3 kształci uczniów w zawodach: technik informatyk, technik elektryk i technik elektronik. Szkoła mieści się w dużym, nowoczesnym budynku. Dysponujemy dwiema ...

Technikum nr 3

ul. Tysiąclecia 5
38-400 Krosno
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie - to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Od wielu lat kształcimy na wy ...

Technikum nr 1

ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
BUDOWLANKA to jedna z najlepszych szkół technicznych w Zielonej Górze. Nasi uczniowie startują z powodzeniem w olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych. Prawie wszyscy absolwenci pod ...

Technikum Zawodowe nr 2

ul. Hoża 6
71-699 Szczecin
Czteroletnie technikum kształci w zawodach: * technik mechatronik, * technik mechanik, * technik informatyk. Szkoła zapewnia przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające uzyskanie świadect ...

Technikum Zawodowe nr 1

ul. Unisławy 32/33
71-402 Szczecin
Atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego odpowiadają zapotrzebowaniom rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i bogato wyposażone gabinety przedmiot ...

Technikum nr 5

ul. Szczebrzeska 102
22-400 Zamość
Technikum jest 4-letnią szkołą zawodową na podbudowie gimnazjum. Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania dyplomu. Kszta ...

Technikum nr 1

ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września
Technikum to szkoła czteroletnia. Przygotowuje - jak każda inna szkoła ponadgimnazjalna - do matury, ale posiada jeszcze jeden atut: daje konkretny zawód. W przyszłości możesz studiować wszyst ...

Technikum nr 2

ul. ks. St. Szpetnara 9
38-400 Krosno
Technikum Nr 2 w Krośnie oferuje kształcenie w zawodach: • technik usług fryzjerskich, • technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy ...

Technikum nr 2

ul. Szczebrzeska 41
22-400 Zamość
Technikum to czteroletnia szkoła, która w swoim cyklu kształcenia przygotowuje absolwentów dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności go ...

Technikum nr 3

ul. 3 Maja 18
62-800 Kalisz
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych to szkoła o 4-letnim cyklu kształcenia. Przygotowuje do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalsze kształcenie na wyższych uczelniach lub w szkoł ...

Technikum nr 5

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
Technikum Zawodowe Nr 5 wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5. Kształcimy w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA. Podstawowy cel kształcenia to przygotowanie absolwenta do: * wykonywania okre ...

Technikum Budowlano - Drzewne

ul. Raszyńska 48
60-135 Poznań
Technikum Budowlano-Drzewne ma swoją historię i tradycje od ponad 50 lat – od 1956 roku. Mając różne nazwy – Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Budowlane i Technikum Technologii Drewna, ...

Technikum nr 3

ul. Zamoyskiego 62
22-400 Zamość
W ZSP Nr 3 mieści się Technikum Nr 3 kształci uczniów w zawodach: technik informatyk, technik elektryk i technik elektronik. Szkoła mieści się w dużym, nowoczesnym budynku. Dysponujemy dwiema ...

Technikum nr 1

al. Wojska Polskiego 17
10-224 Olsztyn
Szkoła na podbudowie gimnazjum. Kształci w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Uczeń zdobywa cenne umiejętności zawodowe i prawo jazdy kat.B.

Technikum nr 3

al. Marsz. J. Piłsudskiego 61
10-499 Olsztyn
Szkoła kształci w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Praktyczna nauka zawodu o ...

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

ul. Portowa 21
70-833 Szczecin
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego kształci w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego. Lubisz przygotowywać różnorodne potrawy i napoje? Zwracasz uwagę na sposób podania? Ma ...

Technikum Hotelarskie

ul. Gen. J. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin
TECHNIKUM HOTELARSKIE to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Jest to szkoła z bogatymi tradycjami łącząca doświadczenie z nowoczesności ...

Technikum Zawodowe nr 3

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok
Specjalistyczne moduły programowe z zakresu mechaniki lotniczej, eksploatacji systemów i urządzeń lotniczych, programowania obrabiarek, stylizacji i koloryzacji fryzur oraz usługi SPA (tj. zabieg ...

Technikum Mechaniczne

ul. Broniewskiego 14
15-959 Białystok
Technikum Mechaniczne jest szkołą wchodzącą w skład ZSM CKP Nr2 im. Św Józefa. Kształcimy młodzież w zawodach: > technik mechanik > technik mechatronik > technik pojazdów samochodowych ...

Technikum Kolejowe

ul. Kusocińskiego 3
70-237 Szczecin
Nauka na wszystkich kierunkach trwa 4 lata. Szkoła zapewnia swoim uczniom warsztaty na miejscu oraz kierunki kształcenia rozwijające zainteresowania uczniów, nowatorską realizację zajęć z wyko ...

Technikum Architektury Krajobrazu

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań
Szkoła 4 letnia o dziennym trybie nauczania, po gimnazjum. Naszych absolwentów można spotkać w firmach w całej Europie. Szkoła potrafi sprostać oczekiwaniom XXI wieku. Współpracujemy z najlep ...

Technikum Mechaniczne

ul. Świerkowa 8
61-472 Poznań
ZSM im. KEN to szkoła, w której staramy się łączyć wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną. Proponowane przez nas kierunki kształcenia wychodzą naprzeciw wymaganiom współcze ...

Technikum Zawodowe nr 4

ul. 3 Maja 1a
70-214 Szczecin
4 letnie Technikum Zawodowe nr 4 kształci w następujących zawodach: - technik ekonomista - technik logistyk - technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik organizacji reklamy ...

Technikum Zawodowe nr 9

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
Technikum zawodowe stwarza możliwość uzyskania wykształcenia średniego, a przede wszystkim tytułu technika w danym zawodzie lub specjalności. Nasza szkoła dzięki bogatej bazie sprzętowej i s ...

Technikum Zawodowe nr 7

ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-566 Białystok
Szkoła powstała w 1947 r. Nauka trwa cztery lata. Szkoła kształci w nowych atrakcyjnych zawodach takich jak: technik archtektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelar ...

Technikum nr 8

ul. Kołobrzeska 29,
10-431 Olsztyn
Technikum Nr 8 proponuje Wam naukę w klasach o specjalnościach technik analityk i technik ochrony środowiska. Edukacja trwa 4 lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika, absolwent mu ...

Technikum Handlowe

ul. Sowińskiego 1
70-236 Szczecin
Technikum Handlowe w Zespole Szkół Nr 3: - posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: przedsiębiorstwo symulacyjne, 4 nowoczesne pracownie informatyczne, stały dostęp do Internetu, kafejkę interne ...

Technikum nr 1

ul. Łukasińskiego 8
22-400 Zamość
Technikum kształci pracowników średniego szczebla kierowniczego dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuj ...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań
Szkoła kształci w zawodzie kucharz małej gastronomii w 2-letnim cyklu nauczania. Wokalno-muzyczne, chemiczne, miłośników współczesnej historii, geograficzne, logicznego myślenia, języka fran ...

Technikum Elektryczne

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne laboratoria elektryczne, elektroniczne, mikroprocesorowe i mikrokomputerowe, maszyn i napędu elektrycznego, energoelektroniki, automatyki, teleinformatyczne ...

Technikum Ekonomiczne nr 1

ul. Sowińskiego 1
70-236 Szczecin
Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Zespole Szkół Nr 3: - posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: przedsiębiorstwo symulacyjne, 4 nowoczesne pracownie informatyczne, specjalistyczne pracownie zawodowe, s ...

Technikum Budowlane

ul. Rybaki 17
61-883 Poznań
Technikum Budowlane jest szkołą o prawie 100-letniej tradycji, łączącą skutecznie tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 szkoła otrzymała zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, któ ...

Twoja Szkoła

ul. Szczecińska 36
76-200 Słupsk
LO Twoja Szkoła jest ogólnopolską siecią szkół dla dorosłych. Nasze Szkoły znajdują się w 68 miastach na terenie całego kraju. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek oświa ...
 
Polecamy:
 
Dodaj firmę za darmo | Kontakt
firmy-opinie.pl 2011-2015 - Bezpłatny katalog firm | Darmowa reklama | Dodaj swoją firmę za darmo !

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!