Słowa kluczowe: Lokalizacja:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - technikum - Łódź

Dane firmy:
o firmie:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łodzi rozpoczął działalność 1 sierpnia 1963 roku jako Technikum Ekonomiczne Nr 4. Początkowo siedzibą placówki był gmach Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Przyszkole 43.

Od początku szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Skupiła znakomitych pedagogów, a uczniowie osiągali znaczące sukcesy.

Do budynku przy ul. Astronautów 19 Technikum Ekonomiczne przeniosło się na przełomie września i października 1965 roku. 20 listopada 1965 roku szkole nadano imię prof. Natalii Gąsiorowskiej – znanej uczonej i szlachetnego człowieka.

Szkoła rozwijała się dynamicznie. Obok klas młodzieżowych istniały także oddziały dla pracujących. We wrześniu 1966 r. Technikum Ekonomiczne dla Pracujących zostało przekształcone w Wydział dla Pracujących Liceum Ekonomicznego, a w roku 1967/1968 Technikum Ekonomiczne w 4 – letnie Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Pierwsze matury w szkole odbyły się w maju 1968 roku. W tym samym roku rozszerza się profil kształcenia w Liceum o nowe kierunki – finanse i rachunkowość.

W 1970 roku ufundowano szkole sztandar i otwarto Izbę Pamięci Narodowej.

1 września 1971 r. powstało, obok istniejących szkół, Liceum Ekonomiczne na podbudowie II klasy liceum ogólnokształcącego.

Rok 1975/1976 jest etapem dalszej ewolucji szkoły. 1 września otworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą Handlową oraz Średnie Studium Zawodowe Zaoczne o kierunku społeczno-prawnym.

1 września 1975 r. szkoły mieszczące się w budynku przy ul. Astronautów 19 zostały połączone w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1.

W roku 1985/1986 nastąpiło dalsze rozszerzenie kierunków kształcenia – powstaje Policealne Studium Zawodowe o kierunku finanse i rachunkowość.

Szkoła podążając za zmianami systemu społeczno – gospodarczego, 1 września 1990 roku uruchamia w Liceum ekonomicznym i Policealnym Studium Zawodowym nową, unikalną wówczas specjalność – bankowość.

1 września 1991 roku zostaje zmieniona nazwa placówki na: Zespół Szkół Nr 2. W tym samym czasie powołano nowy typ szkoły – XXXVII Liceum Ogólnokształcące, którego ostatni absolwenci opuścili mury szkoły w czerwcu 2005 roku.

1 września 1999 roku naukę w Zespole rozpoczęli uczniowie nowej szkoły – Liceum Technicznego.

Rok 2002 przynosi kolejne zmiany. W związku z wdrażaną reformą systemu oświaty przekształcono Zespół Szkół Nr 2 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w skład którego wchodzą:

§ 4 – letnie Technikum Ekonomiczne,

§ 3 – letnie XXXVII Liceum Ogólnokształcące (zlikwidowane w 2006 r.),

§ 3 – letnie II Liceum Profilowane,

§ 3 – letnie Policealne Studium Zawodowe (1.09.2005 zmieniono nazwę na: Szkoła Policealna Nr 2).

Podążając za zmianami rynku na pracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do lokalnych potrzeb.

Obok tradycyjnego zawodu technik ekonomista w roku szkolnym 2006/2007 naukę rozpoczął pierwszy w regionie łódzkim rocznik uczniów kształcących się w nowym zawodzie – technik logistyk. Dzięki temu pierwsi wykwalifikowani logistycy z tytułem zawodowym technika logistyka pojawili się na łódzkim rynku pracy w roku 2010.

W roku szkolnym 2009/2010 podjęto kształcenie w nowym zawodzie – technik organizacji reklamy. ZSP Nr 2 jest jedyną szkołą w Łodzi i regionie, która kształci w tym zawodzie.

Bieżący rok szkolny uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 rozpoczęli pod nowym sztandarem, ufundowanym dzięki ofiarności rodziców i współpracujących ze szkołą instytucji.
adres:
ul. Astronautów 19
93-533 Łódź
e-mail:
tel:
42 681 49 77
fax:
 
Zobacz także:
 
Ostatnio dodane w kategorii: 

technikum

Technikum nr 29

ul. Ogrodowa 16
00-896 Warszawa
Technikum jest czteroletnią dzienną szkołą zawodową dla absolwentów gimnazjum. Po zakończeniu nauki uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może podejść do egzaminu dojrz ...

TAB

ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
W Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych mieści się Technikum Architektoniczno-Budowlane oraz Szkoła Policealna Nr 22. Szkoła kształci wysokiej jakości techników budownictwa, którzy mog ...

Technikum nr 12

Aleja Jana Pawła II
26/130 Częstochowa
Kierunki kształcenia: > Technik budownictwa > Technik architektury krajobrazu > Technik urządzeń sanitarnych > Technik informatyk > Technik drogownictwa > Technik urządzeń i systemów ...

Zespół szkół licealnych i ekonomicznych nr 1

ul. Stawki 10
00-193 Warszawa
"Wykształcenie jest tym, co pozostaje, gdy wszystko czego się nauczyliśmy zostało zapomniane" Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa tel. 22 831 1 ...

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

ul. Kapucyńska 2
31-111 Kraków
Szkoła funkcjonuje od 1882 r. w zabytkowym budynku w centrum Krakowa. Bardzo dobra lokalizacja szkoły ułatwia dojazd do niej ze wszystkich kierunków Krakowa. Szkoła posiada nowoczesną bazę dy ...

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica

ul. Struga 16
45-073 Opole
Wszystko zaczyna się już w 1946 roku, w myśl słów Stanisława Staszica: "Uczcież się ludzie (...) Byście swe powinności wypełnić umieli Doskonalicie władze powszechnie rozumu Zbli ...

Technikum Kolejowe

ul. Ułanów 3
31-450 Kraków
Początki Technikum Kolejowego w Krakowie wiążą się z ul. Basztową 9. Po drugiej wojnie światowej pod tym adresem działało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe Towarzystwa Szkoły Kupiecki ...

Zespół Szkół Chemicznych

ul. Łukasiewicza 3
85-821 Bydgoszcz
KIERUNKI KSZTAŁCENIA: Technikum Chemiczne Technikum Fototechniczne Technikum Poligraficzne Technikum Ochrony Środowiska Technikum Obsługi Turystycznej

Technikum nr 1

ul. Grunwaldzka 39
87-100 Toruń
Szkoła jako Zespół Szkół Ekonomicznych działa od 1975 roku i mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 39 w Toruniu. Obecnie do szkoły uczęszcza 617 uczniów - 461 dziewcząt i 156 chłopców, a z ...

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
Mamy nadzieję, że nasi absolwenci przyznają Szkole chociaż skromny wkład w swoje sukcesy. Bo też mieli w niej możliwość rozwijania zainteresowań nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale równ ...

Technikum nr 12

ul. Dawida 9-11
50-527 Wrocław
KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: * Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, * Technik eksploatacji portów i terminali, * Technik transportu kolejowego, * Technik Logistyk, * Technik Spedytor.

TTI

ul. Szosa Chełmińska 70
87-100 Toruń
Szkoła zlokalizowana jest w bardzo dobrym punkcie miasta, jest bezpieczna - zamknięta i monitorowana. Nauka odbywa się przed południem w mało licznych klasach. Zapewniamy dodatkowe zajęcia z prz ...

Technikum nr 2

ul. Kaliska 2a
62-300 Września
W skład Technikum nr 2 wchodzą następujące oddziały: - technik weterynarii,, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. ...

Technikum Zawodowe nr 1

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
Technikum Zawodowe nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Kształci w zawodach: - technik organizacji reklamy - technik poligraf - technik agrobiznesu - tec ...

Technikum nr 3

ul. Koszarowa 12
62-300 Września
Technikum nr 3 kształci w zawodzie technik handlowiec oraz technik- kelner. Zajęcia w technikum handlowym odbywają się w pracowni symulacyjnej wyposażonej w sprzęt używany w firmie handlowej: k ...

Technikum Budowlano - Elektryczne

ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz
W technikum budowlanym nauka trwa 4 lata. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowania dokumentacji budowl ...

Technikum nr 3

ul. Długa 5
65-401 Zielona Góra
Technikum jest szkołą czteroletnią. System kształcenia odbywa się w dwóch obszarach: 1. kształcenie ogólne - kończące się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuację nauki w szkoła ...

Technikum Budowy Fortepianów

ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz
Technikum Budowy Fortepianów im.Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu (1 TBF) To jedyna szkoła w Polsce a zarazem jedna z trzech, jakie istnieją w świecie. Pozostałe dwie szkoły mieszczą się w A ...

Technikum nr 5

ul. Botaniczna 58
65-392 Zielona Góra
Szkoła kształci w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik procesów drukowania, technik procesów introli ...

Technikum nr 7

ul. Wąska 13
62-800 Kalisz
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu masz jedyną możliwość kształcić się w popularnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodzie fryzjera na poziomie technikum. Kierunek ten przygotu ...

Technikum nr 2

ul. Staszica 2
65-175 Zielona Góra
Technikum jest szkołą czteroletnią, w której uczniowie w czasie swojej edukacji zdobywają kwalifikacje zawodowe technika oraz realizują program kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcąc ...

Technikum nr 6

ul. Wodna 11-13
62-800 Kalisz
Absolwentom szkół gimnazjalnych proponujemy naukę w zawodach:: - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik hotelarstwa - kelner - technik obsługi turystycznej

Technikum nr 7

ul. Czajkowskiego 49
38-400 Krosno
Nasza placówka posiada sale wykładowe z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, pracownie komputerowe, specjalistyczne pracownie dydaktyczne, bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i multimedialnym ce ...

Technikum nr 4

ul. Częstochowska 99
62-800 Kalisz
Technikum nr 4 im.ks.Józefa Sieradzanaw Kaliszu kształci w następujących zawodach: - technik mechanik-obróbka skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie - technik elektronik - technik ...

Technikum nr 1

ul. Podkarpacka 16
38-400 Krosno
TECHNIKUM NR 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Kandydatom proponujemy wybór jednego ...

Technikum nr 2

ul. Legionów 6
62-800 Kalisz
4-letni cykl nauczania na podbudowie szkoły gimnazjalnej. CELE KSZTAŁCENIA Zapotrzebowanie na zawód ekonomisty wynika ze zmian dokonujących się w naszej gospodarce oraz wejściem w struktury Un ...

Technikum nr 4

ul. Wrocławska 65A
65-218 Zielona Góra
Wszystkie planowane szkoły będą realizowały program rozszerzone nauki języka obcego oraz technologii informacyjnej. Nauka trwa 4 lata. Kończy się maturą oraz uzyskaniem certyfikatu technika. ...

Technikum nr 3

ul. Zamoyskiego 62
22-400 Zamość
W ZSP Nr 3 mieści się Technikum Nr 3 kształci uczniów w zawodach: technik informatyk, technik elektryk i technik elektronik. Szkoła mieści się w dużym, nowoczesnym budynku. Dysponujemy dwiema ...

Technikum nr 3

ul. Tysiąclecia 5
38-400 Krosno
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie - to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Od wielu lat kształcimy na wy ...

Technikum nr 1

ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
BUDOWLANKA to jedna z najlepszych szkół technicznych w Zielonej Górze. Nasi uczniowie startują z powodzeniem w olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych. Prawie wszyscy absolwenci pod ...

Technikum Zawodowe nr 2

ul. Hoża 6
71-699 Szczecin
Czteroletnie technikum kształci w zawodach: * technik mechatronik, * technik mechanik, * technik informatyk. Szkoła zapewnia przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające uzyskanie świadect ...

Technikum Zawodowe nr 1

ul. Unisławy 32/33
71-402 Szczecin
Atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego odpowiadają zapotrzebowaniom rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i bogato wyposażone gabinety przedmiot ...

Technikum nr 5

ul. Szczebrzeska 102
22-400 Zamość
Technikum jest 4-letnią szkołą zawodową na podbudowie gimnazjum. Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania dyplomu. Kszta ...

Technikum nr 1

ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września
Technikum to szkoła czteroletnia. Przygotowuje - jak każda inna szkoła ponadgimnazjalna - do matury, ale posiada jeszcze jeden atut: daje konkretny zawód. W przyszłości możesz studiować wszyst ...

Technikum nr 2

ul. ks. St. Szpetnara 9
38-400 Krosno
Technikum Nr 2 w Krośnie oferuje kształcenie w zawodach: • technik usług fryzjerskich, • technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy ...

Technikum nr 2

ul. Szczebrzeska 41
22-400 Zamość
Technikum to czteroletnia szkoła, która w swoim cyklu kształcenia przygotowuje absolwentów dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności go ...

Technikum nr 3

ul. 3 Maja 18
62-800 Kalisz
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych to szkoła o 4-letnim cyklu kształcenia. Przygotowuje do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalsze kształcenie na wyższych uczelniach lub w szkoł ...

Technikum nr 5

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
Technikum Zawodowe Nr 5 wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5. Kształcimy w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA. Podstawowy cel kształcenia to przygotowanie absolwenta do: * wykonywania okre ...

Technikum Budowlano - Drzewne

ul. Raszyńska 48
60-135 Poznań
Technikum Budowlano-Drzewne ma swoją historię i tradycje od ponad 50 lat – od 1956 roku. Mając różne nazwy – Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Budowlane i Technikum Technologii Drewna, ...

Technikum nr 3

ul. Zamoyskiego 62
22-400 Zamość
W ZSP Nr 3 mieści się Technikum Nr 3 kształci uczniów w zawodach: technik informatyk, technik elektryk i technik elektronik. Szkoła mieści się w dużym, nowoczesnym budynku. Dysponujemy dwiema ...

Technikum nr 1

al. Wojska Polskiego 17
10-224 Olsztyn
Szkoła na podbudowie gimnazjum. Kształci w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Uczeń zdobywa cenne umiejętności zawodowe i prawo jazdy kat.B.

Technikum nr 3

al. Marsz. J. Piłsudskiego 61
10-499 Olsztyn
Szkoła kształci w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Praktyczna nauka zawodu o ...

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

ul. Portowa 21
70-833 Szczecin
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego kształci w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego. Lubisz przygotowywać różnorodne potrawy i napoje? Zwracasz uwagę na sposób podania? Ma ...

Technikum Hotelarskie

ul. Gen. J. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin
TECHNIKUM HOTELARSKIE to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Jest to szkoła z bogatymi tradycjami łącząca doświadczenie z nowoczesności ...

Technikum Zawodowe nr 3

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok
Specjalistyczne moduły programowe z zakresu mechaniki lotniczej, eksploatacji systemów i urządzeń lotniczych, programowania obrabiarek, stylizacji i koloryzacji fryzur oraz usługi SPA (tj. zabieg ...

Technikum Mechaniczne

ul. Broniewskiego 14
15-959 Białystok
Technikum Mechaniczne jest szkołą wchodzącą w skład ZSM CKP Nr2 im. Św Józefa. Kształcimy młodzież w zawodach: > technik mechanik > technik mechatronik > technik pojazdów samochodowych ...

Technikum Kolejowe

ul. Kusocińskiego 3
70-237 Szczecin
Nauka na wszystkich kierunkach trwa 4 lata. Szkoła zapewnia swoim uczniom warsztaty na miejscu oraz kierunki kształcenia rozwijające zainteresowania uczniów, nowatorską realizację zajęć z wyko ...

Technikum Architektury Krajobrazu

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań
Szkoła 4 letnia o dziennym trybie nauczania, po gimnazjum. Naszych absolwentów można spotkać w firmach w całej Europie. Szkoła potrafi sprostać oczekiwaniom XXI wieku. Współpracujemy z najlep ...

Technikum Mechaniczne

ul. Świerkowa 8
61-472 Poznań
ZSM im. KEN to szkoła, w której staramy się łączyć wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną. Proponowane przez nas kierunki kształcenia wychodzą naprzeciw wymaganiom współcze ...

Technikum Zawodowe nr 4

ul. 3 Maja 1a
70-214 Szczecin
4 letnie Technikum Zawodowe nr 4 kształci w następujących zawodach: - technik ekonomista - technik logistyk - technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik organizacji reklamy ...

Technikum Zawodowe nr 9

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
Technikum zawodowe stwarza możliwość uzyskania wykształcenia średniego, a przede wszystkim tytułu technika w danym zawodzie lub specjalności. Nasza szkoła dzięki bogatej bazie sprzętowej i s ...

Technikum Zawodowe nr 7

ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-566 Białystok
Szkoła powstała w 1947 r. Nauka trwa cztery lata. Szkoła kształci w nowych atrakcyjnych zawodach takich jak: technik archtektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelar ...

Technikum nr 8

ul. Kołobrzeska 29,
10-431 Olsztyn
Technikum Nr 8 proponuje Wam naukę w klasach o specjalnościach technik analityk i technik ochrony środowiska. Edukacja trwa 4 lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika, absolwent mu ...

Technikum Handlowe

ul. Sowińskiego 1
70-236 Szczecin
Technikum Handlowe w Zespole Szkół Nr 3: - posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: przedsiębiorstwo symulacyjne, 4 nowoczesne pracownie informatyczne, stały dostęp do Internetu, kafejkę interne ...

Technikum nr 1

ul. Łukasińskiego 8
22-400 Zamość
Technikum kształci pracowników średniego szczebla kierowniczego dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuj ...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań
Szkoła kształci w zawodzie kucharz małej gastronomii w 2-letnim cyklu nauczania. Wokalno-muzyczne, chemiczne, miłośników współczesnej historii, geograficzne, logicznego myślenia, języka fran ...

Technikum Elektryczne

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne laboratoria elektryczne, elektroniczne, mikroprocesorowe i mikrokomputerowe, maszyn i napędu elektrycznego, energoelektroniki, automatyki, teleinformatyczne ...

Technikum Ekonomiczne nr 1

ul. Sowińskiego 1
70-236 Szczecin
Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Zespole Szkół Nr 3: - posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: przedsiębiorstwo symulacyjne, 4 nowoczesne pracownie informatyczne, specjalistyczne pracownie zawodowe, s ...

Technikum Budowlane

ul. Rybaki 17
61-883 Poznań
Technikum Budowlane jest szkołą o prawie 100-letniej tradycji, łączącą skutecznie tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 szkoła otrzymała zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, któ ...

Twoja Szkoła

ul. Szczecińska 36
76-200 Słupsk
LO Twoja Szkoła jest ogólnopolską siecią szkół dla dorosłych. Nasze Szkoły znajdują się w 68 miastach na terenie całego kraju. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek oświa ...
 
Polecamy:
 
Dodaj firmę za darmo | Kontakt
firmy-opinie.pl 2011-2015 - Bezpłatny katalog firm | Darmowa reklama | Dodaj swoją firmę za darmo !

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!